صندوق نیکوکاری فردای روشن از چه نوعی هست؟

    صندوق نیکوکاری فردای روشن از نوع صندوق درآمد ثابت هست که عایدی اون از سرمایه‌گذاری طبق نظرت صرف امور نیکوکارانه خیریه‌ای می‌شه که انتخاب کردی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.