صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران از چه نوعی هست؟

    صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران از نوع صندوق درآمد ثابت هست که عایدی اون از سرمایه‌گذاری طبق نظرت صرف امور نیکوکارانه مرتبط با دانشگاه تهران می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.