تفاوت واحدهای عادی و ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما چیه؟

    سرمایه واحدهای عادی توسط دارندگان واحدهای ممتاز تضمین می‌شه. از طرفی دارندگان واحدهای ممتاز برای تضمین اصل سرمایه واحدهای عادی در صورت کسب بازدهی بیش از 20 درصد، به صورت پلکانی کارمزد تضمین دریافت می‌کنن (یعنی سود بیشتری بدست میارن).​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.