با سرمایه‌گذاری در صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران چطور در امور نیکوکارانه مشارکت می‌کنیم؟

    می‌تونی کل سرمایه (اصل سرمایه و سود حاصل شده) رو صرف امور خیریه کنی یا فقط کل سودی که بدست آوردی. در حالت سوم می‌تونی تنها مازاد 15 درصد از سود ساخته شده رو صرف امور خیریه کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.