سوالات متداول

هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 1.5 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 2000 تومان هست.​

سرمایه واحدهای عادی توسط دارندگان واحدهای ممتاز تضمین می‌شه. از طرفی دارندگان واحدهای ممتاز برای تضمین اصل سرمایه واحدهای عادی در صورت کسب بازدهی بیش از 20 درصد، به صورت پلکانی کارمزد تضمین دریافت می‌کنن (یعنی سود بیشتری بدست میارن).​

تمام سرمایه‌ای که بیش از ۹۰ روز از زمان خرید این صندوق گذشته باشه.​

سرمایه دارندگان واحدهای عادی صندوق تضمین، توسط سرمایه دارندگان واحدهای ممتاز تضمین می‌شه.​

هر بار که سرمایه خودت رو افزایش می‌دی، فارغ از زمان سپری شده مبالغ قبلی، فاصله صدور و ابطال مبلغ اضافه شده جدید باید بیش از 90 روز باشه.​

سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق رو خریدی با قیمتی که می‌فروشی بدست میاد.

بله! در هر زمان می‌تونی سرمایه خودت رو از صندوق خارج کنی. اما اگه دوره ماندگاری سرمایه‌ت کمتر از 90 روز باشه، در صورت زیان، نمی‌تونی از امتیاز تضمین اصل سرمایه استفاده کنی. همچنین برای خروج زودتر از 90 روز جرایمی مشخص شده. درصورتی‌که تاریخ ابطال کمتر از یک ماه تا تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 4% از مبلغ ابطال و اگه تاریخ ابطال بین یک تا دو ماه با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 2% از مبلغ ابطال به عنوان جریمه و در شرایطی که تاریخ ابطال بین دو تا سه ماه با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 1% از مبلغ ابطال برای جریمه در نظر گرفته می‌شه.​

حداقل مبلغ خرید به اندازه ارزش هر واحد این صندوق است؛ یعنی اگر قیمت خرید این صندوق ۱۰۰۰ تومان است، حداقل خرید از این صندوق ۱۰۰۰ تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.