شماره شبا در چه موقعی استفاده می‌شه؟

    زمانی که حساب مبدا و مقصد از یک بانک نباشه (بین بانکی باشه مثل انتقال از حساب بانکی ملت به حساب بانکی ملی) لازمه تا از شماره شبا استفاده کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.