چه میزان از سرمایه‌ام در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) تضمین می‌شه

    تمام سرمایه‌ای که بیش از ۹۰ روز از زمان خرید این صندوق گذشته باشه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.