چطور می‌شه در صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما سرمایه‌گذاری کرد؟

    صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما مخصوص طرح پشتیبان است و نمیشه به صورت مستقیم در اون سرمایه گذاری کرد.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.