سود صندوق کمند کی واریز می‌شه؟

    طول دوره صندوق درآمد ثابت کمند کاریزما از 16م هر ماه تا 15م ماه آینده است. در اولین روز کاری پس از 15م، نرخ سود محاسبه و طی دو روز کاری به حسابت پرداخت می‌شه. پس از پرداخت سود نقدی در پایان دوره، ارزش واحدهای صندوق به قیمت مبنا (10000 ریال) برمی‌گرده.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.