سود صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما چطور محاسبه می‌شه؟

    صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما تقسیم سود ماهانه نداره و کسب سود از اون براساس اختلاف قیمت زمان خرید و زمان فروش واحدهای سرمایه‌گذاری هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.