سود صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما چطور محاسبه می‌شه؟

    سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق خریداری با قیمتی که فروخته میشه بدست میاد.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.