سرمایه دارندگان صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) چطور تضمین می‌شه؟

    سرمایه دارندگان واحدهای عادی صندوق تضمین، توسط سرمایه دارندگان واحدهای ممتاز تضمین می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.