حداقل سرمایه برای خرید صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) چقدر هست؟

    حداقل مبلغ خرید به اندازه ارزش هر واحد این صندوق است؛ یعنی اگر قیمت خرید این صندوق ۱۰۰۰ تومان است، حداقل خرید از این صندوق ۱۰۰۰ تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.