حداقل سرمایه برای خرید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما چقدر هست؟

    حداقل مبلغ خرید به اندازه ارزش هر واحد این صندوق است؛ یعنی اگر قیمت خرید این صندوق صدهزار تومان است، حداقل خرید از این صندوق صدهزار تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.