تفاوت واحدهای عادی و ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما چیه؟

    سرمایه واحدهای عادی توسط خریداران واحدهای ممتاز تضمین می‌شه و واحدهای ممتاز شامل تضمین اصل سرمایه نمی‌شن. در مقابل دارندگان واحدهای ممتاز سود بیشتری بدست میارن.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.