آیا می‌شه زودتر از ۹۰ روز از صندوق تضمین اصل سرمایه‌ کاریزما (نوع عادی) خارج شد؟

    بله! در هر زمان می‌تونی سرمایه خودت رو از صندوق خارج کنی. اما اگه دوره ماندگاری سرمایه‌ت کمتر از 90 روز باشه، در صورت زیان، نمی‌تونی از امتیاز تضمین اصل سرمایه استفاده کنی. همچنین برای خروج زودتر از 90 روز جرایمی مشخص شده. درصورتی‌که تاریخ ابطال کمتر از یک ماه تا تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 4% از مبلغ ابطال و اگه تاریخ ابطال بین یک تا دو ماه با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 2% از مبلغ ابطال به عنوان جریمه و در شرایطی که تاریخ ابطال بین دو تا سه ماه با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشه، 1% از مبلغ ابطال برای جریمه در نظر گرفته می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.