جلسه 3) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

جلسه 4) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

جلسه 6) مقایسه روش‌های افزایش سرمایه در اکسل

جلسه 7) مثال افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماد دعبید

جلسه 8) مثال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نماد بکاب

جلسه 9) مثال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نماد وجامی

جلسه 10) مثال افزایش سرمایه از محل صرف سهام نماد گلدیرا

سازوکار افزایش سرمایه از محل صرف سهام را بهتر بشناسید
درباره درس

در این روش، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره‌نویسی به فروش رساند‌ه و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوختـه منتقل یا در ازای آن سهام جدید، به سهامداران قبلی می‌دهد.

در افزایش سـرمایه به روش صرف سهام به جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از این عمل به قیمت بازار انجام می‌گیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی مابه‌التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام است.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.