جلسه 8) محاسبه تحلیل حساسیت در اکسل

پیش‌بینی فروش شامل مقدار تولید و نرخ فروش در اکسل
درباره درس

پیش‌ بینی فروش، فرایند تخمین درآمد فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص (برای مثال یک‌ماهه، سه‌ماهه یا سالانه) است. جهت پیش‌بینی درست فروش در ابتدا باید مقدار فروش و درنهایت نرخ فروش هر محصول تخمین زده شود، تا بتوان پیش‌بینی قابل اتکایی از میزان فروش آتی شرکت داشت.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.