جلسه ۱) آشنایی با دارایی ها در صورت وضعیت مالی

جلسه ۲) آشنایی یا بدهی و ح ص س در صورت وضعیت مالی

جلسه ۳) آشنایی با صورت سود و زیان

جلسه ۴) آشنایی با صورت جریان وجه نقد

جلسه ۵) بررسی صورت وضعیت مالی از کدال

جلسه ۶) بررسی صورت سود و زیان از کدال

جلسه ۷) بررس صورت جریان وجه نقد از کدال

جلسه ۸) آشنایی با صورت مالی حسابرسی شده

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.