جلسه ۱) آشنایی با دارایی ها در صورت وضعیت مالی

جلسه ۲) آشنایی یا بدهی و ح ص س در صورت وضعیت مالی

جلسه ۳) آشنایی با صورت سود و زیان

جلسه ۴) آشنایی با صورت جریان وجه نقد

جلسه ۵) بررسی صورت وضعیت مالی از کدال

جلسه ۶) بررسی صورت سود و زیان از کدال

جلسه ۷) بررس صورت جریان وجه نقد از کدال

جلسه ۸) آشنایی با صورت مالی حسابرسی شده

صورت جریان وجوه نقد از چه بخش‌هایی تشکیل شده است

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.