جلسه ۱) آشنایی با دارایی ها در صورت وضعیت مالی

جلسه ۲) آشنایی یا بدهی و ح ص س در صورت وضعیت مالی

جلسه ۳) آشنایی با صورت سود و زیان

جلسه ۴) آشنایی با صورت جریان وجه نقد

جلسه ۵) بررسی صورت وضعیت مالی از کدال

جلسه ۶) بررسی صورت سود و زیان از کدال

جلسه ۷) بررس صورت جریان وجه نقد از کدال

جلسه ۸) آشنایی با صورت مالی حسابرسی شده

دارایی شرکت‌ها از چه بخش‌هایی تشکیل شده است
درباره درس

دارایی در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک شرکت گفتـه می‌شود.دارایی‌ها می‌تواند عینی و مشهود باشد مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی. هچنین دارایی ممکن است ثابت یا جاری باشد. انواع دارایی‌های موجود در ترازنامه به دو گروه کلی دارایی‌های غیرجاری (ثابت) و دارایی‌های جاری دسته‌بندی می‌شوند.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.