جلسه ۱) آشنایی با دارایی ها در صورت وضعیت مالی

جلسه ۲) آشنایی یا بدهی و ح ص س در صورت وضعیت مالی

جلسه ۳) آشنایی با صورت سود و زیان

جلسه ۴) آشنایی با صورت جریان وجه نقد

جلسه ۵) بررسی صورت وضعیت مالی از کدال

جلسه ۶) بررسی صورت سود و زیان از کدال

جلسه ۷) بررس صورت جریان وجه نقد از کدال

جلسه ۸) آشنایی با صورت مالی حسابرسی شده

اجزای تشکیل دهنده بدهی و حقوق صاحبان سهام
درباره درس

بطور کلی، بدهی‌ها تعهدات شرکت به بستانکارانش محسوب می‌شود. این دستـه در ترازنامه بطور کلی به دو گروه بدهی جاری و بدهی غیرجاری تقسیم می‌شوند. ازجمله اقلام بدهی در ترازنامه شامل پیش دریافت‌ها، پرداختنی‌های تجاری، مالیات پرداختنی، تسهیلات مالی بلند مدت و غیره است.

حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می‌دهد. ​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.